Omdat u recht hebt op de beste juridische experts

Contact

De rechtsgebieden van Van der Meijden Advocatuur

Van der Meijden Advocatuur heeft zich als advocatenkantoor gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden in het civiel recht. Met een vracht aan ervaring en up-to-date kennis staat Van der Meijden u bij met advies, mediation of in gerechtelijke procedures.

Arbeidsrecht I Erfrecht I Incasso en Beslaglegging I Insolventierecht  
Internationaal Privaatrecht I Ondernemingsrecht I Vermogensrecht

Arbeidsrecht

Hebt u of verwacht u problemen met uw werknemer of werkgever? Wat zijn uw rechten en plichten? Wij adviseren en begeleiden u bij vragen, geschillen en procedures omtrent uw arbeidsrelatie. Denkt u hierbij aan de volgende gebieden:

Ontslag
Ontslagvergunningen, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, check van de transitievergoeding en eventuele 'gouden handdruk', opzegging, ontslag op staande voet, afvloeiingsregelingen en afloop tijdelijke contracten.

Contracten
Toetsing en beoordeling van contracten aan de wettelijke bepalingen en verlenging tijdelijke contracten.

Concurrentie
Concurrentiebeding: werking, uitleg en de beperking daarvan.

Loon
Incasso achterstallig loon en toetsing aan de cao.

 

Problemen die kunnen ontstaan tijdens een arbeidsovereenkomst hoeven niet direct te leiden tot een einde van die overeenkomst. Wel kunnen er tegenstrijdige belangen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld als:

 • Een werkgever de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen;
 • Een werkgever wil dat een werknemer een andere functie gaat vervullen;
 • Een werknemer ziek wordt en de werkgever voor een goede re-integratie moet zorgen;
 • Een werknemer zich niet houdt aan controlevoorschriften tijdens ziekte;
 • Een werknemer niet naar behoren functioneert.

Als er een verschil van mening blijft bestaan, kan dit leiden tot een toetsing van de belangen door een rechter. Als het zover komt, is een arbeidsrelatie dusdanig beschadigd dat een einde van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is. Het kan uiteraard ook dat een van de partijen juist stappen onderneemt om tot een beëindiging van de overeenkomst te komen.

Voorziet u problemen of hebt u al problemen in uw arbeidsrelatie? Laat u tijdig informeren en bijstaan door Van der Meijden Advocatuur in Culemborg.

Erfrecht

Vroeg of laat komt iedereen met erfrecht in aanraking. Naast een notaris, die een prominente rol heeft in de afwikkeling van de nalatenschap, is ook bijstand van advocaten regelmatig nodig. Erfrecht is een rechtsgebied vol valkuilen en met een reële dreiging van onvoldoende belangenbehartiging.

Mr. J.J.H. van der Meijden heeft expertise in het oude en nieuwe erfrecht en kan u adviseren over de mogelijkheden in uw zaak. Bovendien kan hij u bijstaan in een eventueel noodzakelijke procedure.

Incasso en beslaglegging

Het is de grootste ergernis van ondernemers: klanten die niet betalen. Bij Van der Meijden Advocatuur staan we u dan ook graag terzijde bij het incasseren van geldvorderingen. In tegenstelling tot een incassobureau beschikt een advocaat over de mogelijkheid om zelf over te gaan tot harde maatregelen, zoals beslaglegging of een faillissementsaanvraag. Een incassobureau kan evenmin zelf een procedure aanhangig maken.

Een beslaglegging of een faillissementsaanvraag vindt uitsluitend plaats in overleg met onze cliënten. Ook maken we duidelijke afspraken over de tarieven die in rekening worden gebracht. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten van de incassowerkzaamheden zoveel mogelijk op de debiteur worden verhaald. In overleg met u bepalen we de juiste tactiek per debiteur. Het blijkt telkens weer dat wij in staat zijn veel incasso's op minnelijke wijze te realiseren. Hierdoor hebt u snel een oplossing en worden extra kosten voorkomen.

Beslag en executie
Met het beslag- en executierecht hebt u onder andere de mogelijkheid om beslag te leggen op goederen, onroerende zaken en onder derden (bijvoorbeeld banken en opdrachtgevers) van de betreffende debiteur. Op het moment dat beslag is gelegd op een bepaald goed, kan de schuldenaar dit goed niet meer vervreemden of overdragen. Zo zijn uw verhaalmogelijkheden gewaarborgd. Bij een vonnis gaat het conservatoir gelegde beslag automatisch over in executoriaal beslag en kan het beslagen goed worden verkocht.

Het kan natuurlijk zijn dat u schuldenaar bent en niet akkoord bent met het verschuldigde bedrag. Ook dan schakelt u ons in om beslag te voorkomen of om u er tegen te verzetten met een kort geding. We regelen bijvoorbeeld dat een voor u zeer belastend beslag op uw geldstromen wordt vervangen door het leggen van beslag op uw bedrijfspand. Op die manier komt uw bedrijfsvoering niet in gevaar.

Insolventierecht

Bij een faillissement, surseance of een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), maar ook in de periode (vlak) daarvoor, is advies en bijstand erg belangrijk. Van der Meijden Advocatuur heeft erg veel ervaring met het insolventierecht en is in het verleden benoemd tot bewindvoerder en curator. De focus ligt al jaren op het verlenen van rechtsbijstand aan ondernemers in het faillissement in het bijzonder tegen de curator. De kennis van beide zijden betekent een goede dienstverlening voor u bij:

 • Aansprakelijkheid bestuurders
 • Aansprakelijkheid commissaris
 • Benadeling schuldeisers (actio pauliana)
 • Crediteurenregelingen/sanering
 • Doorstart
 • (Her)financiering
 • Herstructurering
 • Positie in en buiten faillissement
 • Positie tijdens surseance
 • Reddingsplan ter voorkoming van faillissement
 • (Onderhandse) schuldsaneringsregelingen
 • Selectieve betaling crediteuren
 • Voorbereiden surseances en faillissementen


Lees meer over saneringen, reorganisatie en (her)structureringen, faillissementsaanvragen en (hoger beroep WSNP).

 

Dwangakkoord
Regelmatig staan wij ondernemingen bij in de sanering van hun onderneming en crediteuren. Daarnaast worden wij door Bureaus Schuldhulpverlening en hun cliënten verzocht hen bij te staan in het tot stand brengen van (buitengerechtelijke) akkoorden met schuldeisers. Veelal lukt dit op minnelijke wijze, maar soms is procederen noodzakelijk. Dankzij onze expertise kunnen wij de haalbaarheid van een zogenaamd ‘dwangakkoord' goed inschatten.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht of IPR is de tak van het recht die in een internationale situatie regelt welk recht van welk land toepasselijk is, en welke rechter van welk land bevoegd is.

Daarnaast omvat het de regels die bepalen of en hoe landen een rechterlijke uitspraak uit een ander land (jurisdictie) erkennen en uitvoeren.

In Europees verband zijn er multilaterale verdragen en erkennen de lidstaten over het algemeen elkaars rechtspraak. Met veel landen buiten de Europese Unie heeft Nederland bilaterale verdragen.

Van der Meijden Advocatuur heeft ervaring in het internationaal privaatrecht. Of het nu gaat om internationale (handels)contracten, executie en beslaglegging in het buitenland, de aan- en verkoop van Duits onroerend goed of de erkenning van een huwelijk of echtscheiding in het personen- en familierecht – onze praktijk weet raad in de praktijk.

Hebt u vragen over specifieke rechtsregels uit het recht van andere landen? Van der Meijden Advocatuur beschikt over de kennis en contacten met buitenlandse advocatenkantoren om u door te verwijzen.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat het Rechtspersonenrecht, zoals opgenomen in het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek. Dit ziet onder meer toe op de (rechts)positie van de onderneming ten opzichte van haar belanghebbenden, zoals bestuur, aandeelhouders, commissarissen en werknemers, alsmede op de onderlinge (rechts)positie van deze belanghebbenden.

Voorbeelden zijn kwesties rond aansprakelijkheid en bevoegdheden van bestuur en aandeelhouders, uitkoop, fusies, overnames en participaties. Daarnaast wordt onder de globale term van het ondernemingsrecht ook vaak het insolventierecht en het (commerciële) contractenrecht genoemd.

Hieronder staan een aantal belangrijke deelgebieden nader beschreven. Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Vermogensrecht

Het vermogensrecht wordt ook wel als de basis gezien van het recht. Het omvat het goederenrecht met onder meer: eigendom, bezit, gemeenschap, vruchtgebruik, recht van pand, hypotheek en het verbintenissenrecht, maar ook zogenaamde zakelijke rechten als eigendom van (on)roerende zaken, erfdienstbaarheden, erfpacht en appartementsrechten.

Van der Meijden Advocatuur treedt regelmatig succesvol op in procedures over eigendomsrechten, waarbij ook het overgangsrecht tussen het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek een rol speelt.

Lees hier over de bijstand in het verbintenisrecht en het goederenrecht.

Van der Meijden Advocatuur

(Handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V.)

 

Julianalaan 66A
4100 AD  Culemborg

 

KvK-nummer
11068242

 

Contact

Postbus 161, 4100 AD Culemborg

 

 0345 - 54 41 00

0345 - 51 70 42

 

 info@vandermeijdencs.nl

Privacyverklaring

Kantoortijden

Maandag 09:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30

Woensdag 09:00 - 17:30

Donderdag 09:00 - 17:30

Vrijdag 09:00 - 17:30

Bezoek gelieve op afspraak

Van der Meijden Advocatuur staat u juridisch bij in het civiel recht.