Informatie voor (toekomstige) cliënten

Kantoorgegevens

 

Van der Meijden Advocatuur is de handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V. De onderneming wordt gevoerd binnen de besloten vennootschap Van der Meijden c.s. Advocaten B.V. statutair gevestigd te Beesd en kantoorhoudende te Culemborg aan de Julianalaan 66A, 4100 AD Culemborg. De vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11068242 en heeft btw-nummer NL8176.63.526.B01.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Door Van der Meijden c.s. Advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden, kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 93604, 2509 AV  Den Haag. Indien u dit wenst, krijgt u een kopie van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert en heeft derhalve de maximale dekking van thans: € 2.500.000,-.

 

Wetgeving/gedragsregels

Als in Nederland beëdigt advocaten zijn wij aangesloten bij de Orde van Advocaten. Aldus zijn wij gehouden aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten als ook aan de Advocatenwet en gedragsregels (zowel van de Orde als de Europese via de CCBE). Via de website www.advocatenorde.nl kunt u nadere informatie verkrijgen over de regels en wetgeving, doch uiteraard informeren wij u desgevraagd ook nader.

 

Belangenverstrengeling

Bij ons kantoor zijn maatregelen genomen om belangenverstrengeling tegen te gaan. Onder meer controleren wij op basis van naam en adresgegevens of het ons vrij staat een zaak tegen een bepaalde partij aan te nemen.

 

Klachtenregeling

Binnen ons kantoor hebben wij een interne klachtenregeling. U ontvangt die schriftelijk bij de opdrachtbevestiging en is op deze website hier in te zien.

Van der Meijden Advocatuur is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. Na een interne afwikkling van uw klacht kunt u, als u over de uitkomst daarvan niet tevreden bent, u wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie hierover vindt u via: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

 

Algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke u eveneens op deze website hier kunt vinden. In de algemene voorwaarden is een beperking opgenomen van onze aansprakelijkheid alsmede zijn bepalingen opgenomen omtrent de klachten- en geschillenregeling.

Op al onze opdrachten is Nederlands recht van toepassing en is, conform de algemene voorwaarden, de Nederlandse rechter te Arnhem bevoegd.

 

De prijs van onze dienstverlening

De kosten van onze dienstverlening brengen wij (behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen afspraken) in rekening op basis van tijdsbesteding en het daaraan gekoppelde uurtarief. Voor particulieren geldt een uurtarief van € 200,-; voor ondernemers en rechtspersonen in beginsel een uurtarief van € 210,-. Het uurtarief wordt verhoogd met 5% kantoorkosten en 21% btw.

 

In zaken waarin wij op (zeer) korte termijn werkzaamheden moeten verrichten, kunnen wij een spoedtarief hanteren van € 250,- tot € 300,- per uur; daarover maken wij echter indien nodig concrete afspraken.

 

Behoudens uitzonderingen werken wij op basis van bevoorschotting van onze werkzaamheden, zodat telkens een voorschot in rekening wordt gebracht op het moment dat de te verrichten diensten boven het eerder betaalde voorschot uitkomen.

In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd.

 

Naast het voormelde uurtarief kan er ook sprake zijn van bijkomende kosten. Als wordt geprocedeerd zijn immers griffierechten verschuldigd, maar ook kan er sprake zijn van het inschakelen van experts of derden, zoals een deurwaarder voor het uitbrengen van een dagvaarding, alsook kosten van uittreksels (leges) welke wij als kantoor aan de desbetreffende derden moeten voldoen en derhalve via ons kantoor bij u in rekening worden gebracht.

 

Ook als u, gelet op uw inkomen en/of uw vermogen, recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand, kunnen wij beslissen u bij te staan. U procedeert dan op basis van een toevoeging en bent aan ons de eigen bijdrage verschuldigd alsmede de (veelal gematigde) kosten van derden en griffierechten.

 

De omvang van de eigen bijdrage wordt getoetst door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van het inkomen in het jaar gelegen twee jaar voor die van de aanvraag. Als er een verandering in uw inkomsten heeft plaatsgevonden sinds het betreffende peiljaar, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om een peiljaar verlegging en kunnen wij u daarover nader informeren.

 

Wat betreft de kosten van onze dienstverlening kunt u zowel betalend als op basis van een toevoeging ons verzoeken een zo specifiek mogelijk kostenraming daarvan op te stellen.

 

In onze opdrachtbevestigingen treft u deze in beginsel al aan, waarbij wel van belang is dat de omvang van de totale kosten van onze dienstverlening sterk afhankelijk is van diverse factoren als de processuele voortgang van de procedure, de opstelling van de wederpartij etcetera.

 

Als u, te eniger tijd, geen verdere kosten aan ons kantoor wenst te maken, verzoeken wij dringend daartoe direct contact met ons op te nemen, zodat bezien kan worden hoe de dienstverlening, zonder u verdere schade toe te brengen (zoals onttrekking gedurende een procedure), kan plaatsvinden.

 

Voor wat betreft onze dienstverlening op basis van toevoegingen kunt u voor bepaling van eigen bijdrage ook kijken op www.rvr.org.

 

Mocht u verdere vragen hebben over voormelde onderwerpen of anderszins, dan vernemen wij dat graag.

Van der Meijden Advocatuur

(Handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V.)

 

Julianalaan 66A
4100 AD  Culemborg

 

KvK-nummer
11068242

 

Contact

Postbus 161, 4100 AD Culemborg

 

 0345 - 54 41 00

0345 - 51 70 42

 

 info@vandermeijdencs.nl

Privacyverklaring

Kantoortijden

Maandag 09:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30

Woensdag 09:00 - 17:30

Donderdag 09:00 - 17:30

Vrijdag 09:00 - 17:30

Bezoek gelieve op afspraak

Van der Meijden Advocatuur staat u juridisch bij in het civiel recht.