De algemene voorwaarden en klachtenregeling

Hieronder treft u aan de Algemene Voorwaarden en de klachtenregeling die van toepassing zijn op alle opdrachten en werkzaamheden van Van der Meijden Advocatuur.

Algemene Voorwaarden

Van der Meijden c.s. Advocaten B.V. 

(t.h.o.d.n. Van der Meijden Advocatuur)

 

Artikel 1: Van der Meijden Advocatuur

1.1  Van der Meijden Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, tevens handelend onder de naam “Van der Meijden Advocatuur” die zich tot doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat en procesadvocaat, (octrooi-)gemachtigde en de beoefening van de belasting- en juridische adviespraktijk, waaronder in ieder geval begrepen het voeren en begeleiden van onderhandelingen en de functies van curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur en mediator, nader aangeduid als: “Van der Meijden Advocatuur”.

1.2   Deze algemene voorwaarden strekken ten behoeve van Van der Meijden Advocatuur alsmede ten behoeve van de venno(o)t(en) van Van der Meijden Advocatuur, alle huidige en vroegere advocaten en medewerkers van Van der Meijden Advocatuur en alle personen die door Van der Meijden Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

1.3   De opdrachtgever is iedere (natuurlijke of rechts-)persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht Van der Meijden Advocatuur werkzaamheden verricht.

 

Artikel 2:  Opdracht 

2.1       De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van opdrachtgever aan Van der Meijden Advocatuur.

2.2   Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen opdrachtgever en Van der Meijden Advocatuur Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Van der Meijden Advocatuur vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. De toepassing van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten.

2.3. Opdrachtgever vrijwaart Van der Meijden Advocatuur tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen de redelijke kosten van rechtsbijstand, welke op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, tenzij zulks het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

2.4  Van der Meijden Advocatuur verwerkt in haar administratie gegevens van opdrachtgever als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, maar stelt die niet om commerciële doelstellingen aan derden ter beschikking. Door mededeling van zijn/haar e-mailadres en andere elektronische/digitale communicatiegegevens aan Van der Meijden Advocatuur, gaat opdrachtgever akkoord met elektronisch/digitale communicatie.

2.5   Op alle opdrachten aan Van der Meijden Advocatuur is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing.

 

Artikel 3:  Honorarium

3.1  Van der Meijden Advocatuur komt een honorarium toe naast de kantoorkosten, verschotten en btw.

3.2   Het honorarium wordt bepaald op basis van de bestede tijd en het geldende uurtarief welke wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan periodiek, veelal jaarlijks worden aangepast en door Van der Meijden Advocatuur worden vastgesteld.

3.3   Onder de kantoorkosten worden begrepen: porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten en dergelijke, een en ander bepaald op 5% van het in rekening te brengen honorarium.

3.4   Voor de door Van der Meijden Advocatuur voorgeschoten uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, procureurskosten, kosten uittreksels, etc., worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag.

3.5   Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds honorarium en/of verschotten worden vastgesteld dat door opdrachtgever moet worden betaald alvorens Van der Meijden Advocatuur met haar werkzaamheden een aanvang zal maken. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht altijd verrekend met de einddeclaratie.

 

Artikel 4:  Betaling

4.1   De werkzaamheden worden periodiek aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij op de declaratie anders is aangegeven, bedraagt de betalingstermijn 8 dagen. Voorschotnota’s dienen terstond te worden voldaan.

4.2   Na overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Van der Meijden Advocatuur gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke (handels)rente en op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. In afwijking van artikel 8 kan en mag Van der Meijden Advocatuur de incasso van haar declaraties (ook) voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 5:  Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie van Van der Meijden Advocatuur niet, niet tijdig of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is Van der Meijden Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door Van der Meijden Advocatuur voor opdrachtgever worden uitgevoerd. In dat geval is Van der Meijden Advocatuur niet aansprakelijk voor enigerlei schade of ander nadeel dat mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

 

Artikel 6:  Derdengelden 

Indien Van der Meijden Advocatuur daarmee uitdrukkelijk instemt, kunnen gelden die ten behoeve van opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van der Meijden c.s. Advocaten te Culemborg of een andere daartoe bestemde derdenrekening waarmee Van der Meijden Advocatuur een overeenkomst heeft en worden op de kortst mogelijke termijn overgemaakt op de door opdrachtgever opgegeven bank-/girorekening, tenzij stilzwijgend of uitdrukkelijk anders de bedoeling is. Over derdengelden wordt geen rente vergoed, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 7:  Aansprakelijkheid

7.1    Van der Meijden Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten. Opdrachtgever wordt desgewenst meer informatie over de polisvoorwaarden verstrekt.

7.2     De aansprakelijkheid van Van der Meijden Advocatuur voor tekortkomingen of schade op andere gronden is beperkt tot het bedrag dat deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de betreffende polisvoorwaarden niet voor rekening van de verzekeraar komt.

7.3     Bij het inschakelen van derden zal Van der Meijden Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Van der Meijden Advocatuur niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling (van derden) geschiedt steeds voor rekening van opdrachtgever.

7.4     Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen of schade op andere gronden vervalt na verloop van vijf jaren nadat de werkzaamheden (in het betreffende dossier) zijn beëindigd. De werkzaamheden worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd op de datum van de schriftelijke mededeling dat het betreffende dossier is gesloten, dan wel, indien dat op een eerdere datum geschiedt, op de datum van het opstellen van de laatste declaratie.

 

Artikel 8:  Geschillen

8.1     Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van der Meijden Advocatuur en op alle werkzaamheden van Van der Meijden Advocatuur is het Nederlands recht van toepassing.

8.2     Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie: postbus 90600, 2509 LP in Den Haag of te downloaden van de website van Van der Meijden Advocatuur. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere opdrachtgevers worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op opdrachtgever betreft en opdrachtgever het openstaande bedrag niet tijdig onder de Geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere opdrachtgever heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat Van der Meijden Advocatuur zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen.

8.3     Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage. In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Artikel 9:  Slotbepaling

9.1     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Van der Meijden Advocatuur en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

9.2     Deze algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging toegezonden, zijn tevens te raadplegen op de website www.vandermeijdencs.nl en kunnen kosteloos worden opgevraagd.

 

Culemborg, 1 januari 2017

 .

Interne klachtenregeling Van der Meijden Advocatuur

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt  kenbaar gemaakt;

Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit;

Klachtenprocedure: de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten;

Klachtenregeling: dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure;

Klachtenfunctionaris: de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen;

Klachtenregistratieformulier: een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure;

Geschillencommissie Advocatuur: de commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt;

Geschillenregeling Advocatuur: de bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten;

Reglement Geschillencommissie Advocatuur: het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd.

 

2. DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

Medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling;

Klachtenanalyse.

 

3. INFORMEREN VAN DE CLIËNT

De advocaat:

Wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert;

Deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur;

Meldt de cliënt dat het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

4. DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE

Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld;

De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging aan de klachtenfunctionaris;

De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling;

Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd;

De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld;

Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

5. REGISTRATIE EN CLASSIFICATIE VAN DE KLACHT

Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier;

De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht;

De klacht wordt geclassificeerd:

naar wijze van indiening als: A:mondeling of B: schriftelijk;

naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat

klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening

klachten over financiële aspecten van de dienstverlening

klachten over praktijkvoering in het algemeen

Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld;

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.

 

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten;

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier;

De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht;

De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn;

De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager;

De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

 

7. ANALYSE VAN DE KLACHTEN 

De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris;

De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit;

De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse;

De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

 

8. INTERN BESPREKEN

Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken;

Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland;

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

 

9. PREVENTIEVE ACTIE

Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;

De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

Van der Meijden Advocatuur

(Handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V.)

 

Julianalaan 66A
4100 AD  Culemborg

 

KvK-nummer
11068242

 

Contact

Postbus 161, 4100 AD Culemborg

 

 0345 - 54 41 00

0345 - 51 70 42

 

 info@vandermeijdencs.nl

Privacyverklaring

Kantoortijden

Maandag 09:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30

Woensdag 09:00 - 17:30

Donderdag 09:00 - 17:30

Vrijdag 09:00 - 17:30

Bezoek gelieve op afspraak

Van der Meijden Advocatuur staat u juridisch bij in het civiel recht.