Informatie voor (toekomstige) clienten

 

Kantoorgegevens

Van der Meijden Advocatuur is de handelsnaam van Van der Meijden c.s. Advocaten B.V. De onderneming wordt gevoerd binnen de besloten vennootschap Van der Meijden c.s. Advocaten B.V. statutair gevestigd te Beesd en kantoorhoudende te Culemborg aan de Julianalaan 66A, 4101 JD Culemborg. De vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11068242 en heeft BTW nummer NL8176.63.526.B01

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Door Van der Meijden c.s. Advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden, kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 93604, 2509 AV  Den Haag. Indien u wenst krijgt u een kopie van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert en derhalve de maximale dekking van thans: € 2.500.000,-.

Wetgeving/gedragsregels

Als in Nederland beëdigt advocaten zijn wij aangesloten bij de Orde van Advocaten. Aldus zijn wij gehouden aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten alsook aan de Advocatenwet en gedragsregels (zowel van de Orde als de Europese via de CCBE) Via de website www.advocatenorde.nl kunt u nadere informatie verkrijgen over de regels en wetgeving doch uiteraard informeren wij u desgevraagd ook nader.

Belangenverstrengeling

Bij ons kantoor zijn maatregelen genomen om belangenverstrengeling tegen te gaan. Ondermeer controleren wij op basis van naam en adresgegevens of het ons vrij staat een zaak tegen een bepaalde partij aan te nemen.

Klachtenregeling

Binnen ons kantoor hebben wij een interne klachtenregeling. U ontvangt die schriftelijk bij de opdrachtbevestiging en is op deze website onder het menu 'kantoor' in te zien.

Van der Meijden Advocatuur is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. Na een interne afwikkling van uw klacht kunt u, wanneer u over de uitkomst daarvan niet tevreden bent, u wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie hierover treft u aan via: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

 

Algemene voorwaarden

 

Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke u eveneens op deze website onder het menu 'kantoor' aantreft. In de algemene voorwaarden is een beperking opgenomen van onze aansprakelijkheid alsmede zijn bepalingen opgenomen omtrent de klachten en geschillenregeling.

 

Op al onze opdrachten is Nederlands recht van toepassing en is, conform de algemene voorwaarden, de Nederlandse rechter te Arnhem bevoegd.

 

De prijs van onze dienstverlening

 

De kosten van onze dienstverlening brengen wij (behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen afspraken) in rekening op basis van tijdsbesteding en het daaraan gekoppelde uurtarief. Voor particulieren geldt een uurtarief van € 200,-, voor ondernemers en rechtspersonen in beginsel een uurtarief van € 210,-. Het uurtarief wordt verhoogd met 5% kantoorkosten en 21% BTW.

 

In zaken waarin wij op (zeer) korte termijn werkzaamheden moeten verrichten kunnen wij een spoedtarief hanteren van € 250,- tot € 300,- per uur, echter daarover maken wij zonodig concrete afspraken.

 

Behoudens uitzonderingen werken wij op basis van bevoorschotting van onze werkzaamheden zodat telkens een voorschot in rekening wordt gebracht op het moment dat de verrichten inmiddels boven het eerder betaalde voorschot uitkomen.

 

In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd.

 

Naast het voormelde uurtarief, kan er ook sprake zijn van bijkomende kosten. Immers, wanneer wordt geprocedeerd zijn griffierechten verschuldigd, maar ook kan er sprake zijn van het inschakelen van experts of derden zoals een deurwaarder voor het uitbrengen van een dagvaarding, als ook kosten van uittreksels (leges) welke wij als kantoor aan de desbetreffende derden dienen te voldoen en derhalve via ons kantoor bij u in rekening worden gebracht.

 

Ook indien u gelet op uw inkomen en/of uw vermogen recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand kunnen wij beslissen u bij te staan. U procedeert dan op basis van een toevoeging en bent aan ons de eigen bijdrage verschuldigd alsmede de (veelal gematigde) kosten van derden en griffierechten.

 

De omvang van de eigen bijdrage wordt getoetst door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van het inkomen in het jaar gelegen twee jaar voor die van de aanvraag. Indien er een verandering in uw inkomsten heeft plaatsgevonden sinds het betreffende peiljaar, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om een peiljaar verlegging en kunnen wij u daarover nader informeren.

 

Wat betreft de kosten van onze dienstverlening kunt u zowel betalend als op basis van een toevoeging, ons verzoeken een zo specifiek mogelijk kostenraming daarvan op te stellen.

 

In onze opdrachtbevestigingen treft u deze in beginsel reeds aan, waarbij wel van belang io dat de omvang van de totale kosten van onze dienstverlening sterk afhankelijk is van diverse factoren als de processuele voortgang van de procedure, de opstelling van de wederpartij etcetera.

 

Indien u, te eniger tijd, geen verdere kosten aan ons kantoor wenst te maken, verzoeken wij in dringend daartoe direct contact met ons op te nemen, zodat bezien kan worden, hoe de dienstverlening, zonder u verdere schade toe te brengen, (zoals onttrekking gedurende een procedure) kan plaatsvinden.

 

Voor wat betreft onze dienstverlening op basis van toevoegingen kunt u voor bepaling van eigen bedrage ook kijken op www.rvr.org.

 

Mocht u verdere vragen hebben over voormelde onderwerpen of anderszins, dan vernemen wij dat graag.